Taiji Quan
Taiji Quan-Unterricht bei Honghao Wang in Berlin